عشق و عاشقی

چیزی نیست که بخواهی دنبالش بگردی پس بیخودی وقتت رو صرف نکن و برو وفتت رو برای چیز دیگری بزار